SKLENÁRSTVO

HAVARIJNÉ STAVY-NONSTOP!

Touch Glass s.r.o. sklenárstvo v Trenčíne - zasklievanie - sklo - drevené okná - izolačné sklá

volajte: 0911 560 826

SLUŽBY - Zváračské a zámočnícke práce

Zváranie metódou TIG

zváračské práce Touto skratkou sa označuje zváranie elektrickým oblúkom za pomoci netaviacej elektródy a ochrannej atmosféry inertného plynu. Elektrický oblúk horí medzi netaviacou sa elektródou a základným zváraným materiálom. Elektróda teda musí byť vyrobená z takého materiálu, ktorý je odolný voči veľmi vysokým teplotám. Tejto podmienke vyhovuje wolfrám, kedy je wolfrámová elektróda upnutá v hlavici TIG horáka pomocou klieštiny. Cez ňu sa do elektródy tiež prenáša zvárací prúd. Horák je tiež opatrený hubicou cez ktorú prúdi plyn a ten vytvára inertnú ochrannú atmosféru.
Takéto zváranie je možné robiť buď roztavením a zliatím základným materiálov alebo pomocou pridania prídavného materiálu, ktorý má podobné zloženie ako základný materiál. TIG zváranie je možné robiť ručne, polo automatizovane, či roboticky.

Výhoda zvárania TIG

Najväčšou výhodou tohto typu zvárania je výborná kontrola nad zvarovou kúpeľou. Jedná sa teda o veľmi precíznu metódu. Zvárať je možné aj bez prídavného materiálu. Táto metóda zvárania zaručuje 100% zhodu zváraného kovu a základného materiálu. Dobrou vlastnosťou TIG zvárania je aj tvarovanie zvarovej húsenice na povrchu ako aj koreni a tiež dobré operatívne vlastnosti TIG v rôznych polohách.
Zvárať touto metódou je možné aj veľmi tenké materiály a to z dôvodu použitia malých prúdov. V extrémnych prípadoch je možné použitie špeciálnych zdrojov a horákov a tak sa dajú zvárať aj kovové fólie či šperky.

Nevýhoda zvárania TIG

Nevýhodou tejto metódy zvárania je technická náročnosť na zariadenie, hlavne pri zváraní striedavým prúdom. Takéto zariadenie je potom aj ekonomicky nákladnejšie. Ďalšou nevýhodou je aj nízka produktivita. Najmä pri ručnom zváraní je táto metóda veľmi pomalá, a to kvôli precíznosti, ktorá je na druhej strane jeho najväčšou výhodou.

Použitie zvárania kovov metódou TIG

Zváranie TIG sa používa pri náročnom zváraní koreňových vrstiev potrubia, pri zváraní trubiek kotlov v rámci energetického priemyslu, pri tvarovou zložitejších konštrukciách, zábradliach, rebríkoch či kovovom nábytku, kedy je dôraz kladený na jeho dekoratívnosť. Táto metóda zvárania sa využíva aj pri špeciálnych materiáloch.

Touch Glass s.r.o.  Zváračské a zámočnícke práce

Zváranie MAG

Jedná sa o poloautomatické zváranie v ochrannej atmosfére aktívneho plynu. Ten má mimo ochrannej funkcie za úlohu aj vstupovanie do chemických reakcií v zvarovej kúpeli. Ako aktívny plyn sa používajú najmä:

Oxid uhličitý

Tento plyn je obľúbený hlavne pre jeho ľahkú dostupnosť a nízku cenu. Z hľadiska zvárania je jeho nevýhodou tvorba oxidov a karbidov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú mechanické vlastnosti zvarov, ako aj dosť vysoké napätie a veľké rozstrekovanie. Vhodný je pre zváranie nelegovaných a nízko legovaných konštrukčných ocelí. Naopak nevhodný je pre vysoko legované ocele a nerez.

Zmes argónu a oxidu uhličitého

Používa sa v prípadoch kedy je kladený vysoký dôraz na kvalitu a produktivitu zvárania. Podiel oxidu uhličitého v tejto zmesi by mal byť do 25%, pretože pri vyššej koncentrácii by bol argón zbytočný. Používa sa hlavne pri zváraní nelegovanej a nízko legovanej ocele.

Zmes argónu a kyslíka

V tejto zmesi by podiel kyslíka nemal prekročiť 5%. Používa sa najmä pri zváraní vysoko legovanej ocele, ako aj nerez ocele.

Zváranie kovov metódou MAG

Z hore uvedeného vyplýva, že metóda MAG je vhodná najmä pre zváranie ocele, a to vďaka použitému aktívnemu plynu. Je možné použiť aj viaczložkovú zmes plynu, ktorá však bude na báze argónu. Takáto zmes sa používa pre špeciálne účely, automatizované alebo robotizované zváranie, či zváranie s menšími emisiami škodlivín.

Výhoda zvárania MAG

Výhodou je pomerne vysoká produktivita, adaptabilnosť, zváranie vo všetkých polohách a možnosť automatizácie.

Nevýhoda zvárania MAG

Za nevýhodu sa považuje neustály prívod atmosféry, náchylnosť na tvorbu chýb.